Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

I. ALGEMEEN
Artikel 1. Definities opdrachtgever & opdrachtnemer 

 1. Opdrachtgever: Een natuurlijk of rechtspersoon die aan Voertuiglampen een opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten, de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: Verder genoemd als Voertuiglampen, die de opdracht als bedoeld onder punt a. van dit artikel heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
 
Artikel 2. Geldigheid van deze overeenkomst
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten betreffende door Voertuiglampen te verrichten leveringen, diensten en/of werkzaamheden. Bedingen waarbij van de algemene voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht voor zover deze door Voertuiglampen schriftelijk zijn bevestigd.
 
II. OVEREENKOMSTEN OPDRACHTGEVER EN VOERTUIGLAMPEN

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
 1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht Voertuiglampen niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 2. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
 3. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen, van toepassing zullen zijn.
 
Artikel 4. Overeenkomsten
 1. De overeenkomsten binden Voertuiglampen slechts nadat en voor zover deze door opdrachtgever en Voertuiglampen schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend.
 2. De opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging gebonden indien door hem niet binnen 14 dagen na verzenddatum tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. De opdrachtgever kan zich er nimmer op beroepen geen schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst bindt Voertuiglampen slechts nadat en voor zover dat schriftelijk is overeengekomen.
 3. Voertuiglampen is gerechtigd de te verrichten diensten en/of leveringen geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
 4. Onder aanbod wordt verstaan een aan de Voertuiglampen gedaan voorstel, offerte of verkooporder tot het aangaan van een overeenkomst dat zodanig is bepaald, dat door ondertekening ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
 
Artikel 5. Prijswijzigingen
 1. Voertuiglampen heeft het recht om, indien na datum van de aanbieding van totstandkoming of bevestiging van de opdracht de inkoopprijzen, alsmede de prijzen van door derden verrichtte diensten en/of werkzaamheden, de prijzen van (hulp)materialen of grondstoffen, de lonen, sociale lasten, belastingen in- of uitvoerrechten en/of andere kostenfactoren, waaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van koerswijzigingen, een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding, de totstandkoming of bevestiging van de opdracht voorzienbare omstandigheden, de prijs overeenkomstig te verhogen.
 2. Voertuiglampen heeft het recht om de overeengekomen prijs te verhogen in geval van de door de opdrachtgever aangeleverde onduidelijke schetsen, tekeningen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Voertuiglampen tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan bij het aangaan van de overeenkomst wordt verwacht.
 3. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden. Het meerwerk zal apart in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
 
Artikel 6. Intellectuele eigendom
 1. Voertuiglampen blijft te allen tijde rechthebbende van de rechten op voortbrengselen van de geest die kunnen ontstaan op de door Voertuiglampen en bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals beletteringen, teksten, ontwerpen en informatiedragers, welke niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen worden gebruikt of aan derden getoond of verveelvoudigd worden.
 2. De opdrachtgever garandeert ons, dat door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachten de auteurswetgeving of ander nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van de intellectuele of industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever vrijwaart Voertuiglampen zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens voornoemde wet of regelgeving geldend kunnen maken. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als voornoemde gerede twijfels bestaat of blijft bestaan, is Voertuiglampen bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Voertuiglampen door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Indien komt vast te staan dat Voertuiglampen door de nakoming van de overeenkomst inbreuk op deze rechten maakt, is deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren en de in artikel 18. bepaalde schadeloosstelling te vorderen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Voertuiglampen steeds de rechthebbende op het copyright dat ontstaat op de door Voertuiglampen bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, ontwerpen, tekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 
Artikel 7. Facturering / betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling door de opdrachtgever vooraf te geschieden. Indien anders overeengekomen wordt de opdrachtgever geacht na verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, derhalve zonder enige sommatie of in gebreke stelling, in verzuim te zijn.
 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst in gedeelten geschiedt, heeft Voertuiglampen het recht om ieder gedeelte afzonderlijk te facturen.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig overeenkomstig dit artikel heeft betaald, is hij verplicht vanaf de dag der opeisbaarheid een rente te betalen, onverminderd de ons verder toekomende rechten en administratie­kosten. De rente bedraagt 2% per maand of gedeelte van een maand, vermeerderd met 25,00 euro administratiekosten.
 4. Iedere verplichting van opdrachtgever is onzerzijds te allen tijde terstond opeisbaar, indien de opdracht­gever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf liquideert of aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert of zijn bankkrediet opgezegd ziet, onder curatele of bewind wordt gesteld, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, in welke gevallen Voertuiglampen tevens het recht heeft om gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op schadevergoeding en onverminderd onze overige rechten.
 5. De opdrachtgever zal zich nimmer op enige korting, verrekening of opschorting kunnen beroepen, tenzij zulks schriftelijk werd overeengekomen.
 6. Niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op de opdrachtgever bestaande vorderingen ten gevolg, terwijl Voertuiglampen in dat geval bovendien het recht heeft om alle eventueel nog lopende overeen­komsten te annuleren met behoud door Voertuiglampen van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding volgens artikel 18.
 7. Bij niet tijdige betaling als in lid a. van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente en administratiekosten, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 25% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 250,00 euro per overeengekomen opdracht.
 8. Op facturen wordt BTW separaat vermeld.
 
Artikel 8. Leveringsvoorwaarden
 1. Een door Voertuiglampen opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Voertuiglampen is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Voertuiglampen schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 2. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk in overeengekomen, is Voertuiglampen gerechtigd om het aanvangstijdstip naar eigen productieproces vast te stellen.
 3. Indien gekochte zaken binnen de overeengekomen c.q. gestelde termijn niet worden afgenomen door opdrachtgever, dan zal opdrachtgever van rechts­wege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Voertuiglampen heeft dan het recht te onzer keuze, hetzij nakoming der overeen­komst te vorderen, hetzij deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren en de in artikel 18. bepaalde schadeloosstelling te vorderen.
 4. Indien levering op afroep is overeengekomen, heeft opdrachtgever de verplichting tot afname nadat de afroepperiode zal zijn verstreken.
 
Artikel 9. Proeven
 1. Indien Voertuiglampen dit verlangt is de opdrachtgever gehouden de van Voertuiglampen ontvangen proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd en goedgekeurd terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Voertuiglampen de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist hebben uitgevoerd. Voertuiglampen is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde en/of gecorrigeerde proeven.
 3. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid en billijkheid geen of van ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeen­gekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
 
Artikel 10. Ter beschikking gestelde ontwerpen en materialen
 1. Voertuiglampen zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst de aan Voertuiglampen toevertrouwde ontwerpen, beeld of woordgegevens in enigerlei vorm en materiaal bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Voertuiglampen is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van ontwerpen, beeld- of woordgegevens in enigerlei vorm of materiaal, die Voertuiglampen door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 2. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Voertuiglampen van ontwerpen en/of beeld- of woordgegevens een duplicaat daarvan wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Voertuiglampen worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Voertuiglampen op verzoek, tegen vergoeding van materiaalkosten, een nieuw exemplaar te verstrekken.
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid
 1. In geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede uitvoering van de overeenkomst, hoe dan ook, is aan Voertuiglampen de eventuele plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog tot (volledige) uitvoering van de overeenkomst over te gaan, of door het verhelpen van de gebreken voor zover deze aan schuld of nalatigheid van Voertuiglampen kunnen worden verweten en voor zover deze duidelijk omschreven opdrachtnemer ter kennis wordt gebracht.
 2. Voor zover door Voertuiglampen niet alsnog tot (volledige) uitvoering van de overeenkomst, of het verhelpen van de gebreken wordt overgegaan, is aan de plicht tot vergoeding van de schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de opdracht­gever gemaakte kosten tot een maximum van 5%.
 3. De opdrachtgever heeft nimmer het recht op ontbinding van de overeenkomst of op schade­vergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Voertuiglampen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, voor zover die voortvloeit door uitgebrachte adviezen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Voertuiglampen voor alle aanspraken van derden voor door Voertuiglampen geleverde zaken, of in opdracht uitgevoerde diensten en/of werkzaamheden, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdtip die schade is geleden.
 6. Onze aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever die wij aan een derde hebben opgedragen, gaat niet verder dan die van derde tegen Voertuiglampen, en slechts voor zover deze derde daarvoor daadwerkelijk verhaal biedt.
 7. Onze aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever van door Voertuiglampen geleverde zaken en opgeleverde werken gaat nooit verder dan die van onze toeleverancier van de (verwerkte) zaken jegens ons, en slechts voor zover onze toeleverancier daadwerkelijk verhaal biedt.
 8. Onze aansprakelijkheid tegenover opdrachtgever blijft te allen tijde beperkt tot het hiervoor in dit artikel bepaalde. Voertuiglampen is nimmer aansprakelijk voor overige schade, schade aan andere zaken dan de door ons geleverde, schade aan personen, gevolgschade, bedrijfsschade of stagnatieschade, geleden door de opdrachtgever of door derden.

Artikel 12. Garantiebepaling
 1. Op enkele uitzonderingen na (lees sub.2 en sub.3 van dit artikel) hanteert Voertuiglampen een andere garantietermijn. Voor alle overige artikelen geldt een garantietermijn volgens fabrieksopgave.
 2. De volgende uitzonderingen beschikken over een uitzondering op de garantietermijn:
  • Maatwerkartikelen
 3. In de volgende gevallen zal Voertuiglampen de garantie bepalen:
  • Vocht en/of waterschade.
  • Producten die op een andere wijze zijn gemonteerd of aangesloten dan Voertuiglampen heeft aangegeven.
 
Artikel 13. Transport
 1. Het vervoer van alle zaken en materialen, ook die franco verkocht zijn, geschiedt voor rekening van de opdrachtgever. Verbintenissen tegenover derden aangegaan brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aanvaard. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van telecommunicatie en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
 2. Voertuiglampen heeft het recht zaken welke gereed zijn die, door oorzaken onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling verlangen als had de aflevering plaatsgevonden.
 3. De keuze van het vervoersmiddel is aan Voertuiglampen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt zulks ook bij niet franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door de opdrachtgever zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplicht Voertuiglampen niet een ander vervoermiddel te bezigen.
 4. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklarings­kosten, belastingen, e.d. voor rekening van de opdrachtgever.
 
Artikel 14. Overmacht
 1. In geval van overmacht in de nakoming van de overeenkomst ten aanzien van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen of stagnatie in het vervoer, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk, een ongeval, staking uitsluiting, uitvoerbeperkingen, maatregelen van overheidswege of niet-levering of niet tijdige levering van halffabrikaten door derden, alsmede opzet of grove schuld van hulppersonen en ander soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet door Voertuiglampen toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
 2. Uitvoering van aan derden opgedragen werkzaam­heden, invoer- of uitvoer- of deviezenrestricties, storing in ons bedrijf of in dat van onze toeleverancier of in het transport, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op het schorten of de overeen­komst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ten keuze van Voertuiglampen, en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder dat wij gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.
 
Artikel 15. Klachten
 1. Klachten op de uitvoering van werkzaamheden, leveringen en op facturen dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 15 dagen na oplevering van het werk of zaak, door de opdrachtgever bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de opdrachtgever geacht het opgeleverde c.q. afgeleverde te hebben goedgekeurd.
 2. Klachten kunnen niet worden ingebracht tegen in gebruik genomen, verbruikte of door de opdrachtgever vervreemde zaken.
 3. Klachten geven de opdrachtgever geen recht om betaling van niet getwiste gedeelten van onze vordering op te schorten.
 
Artikel 16. Retour
Het kan zijn dat een product dat u ontvangt niet aan uw wensen voldoet. U mag een product wat u bij ons besteld hebt binnen 14 dagen retour sturen zonder dat u daar enige uitleg over verschuldigd bent, mits de artikelen in nieuwstaat verkeren en geen maatwerk zijn. Gebruikte, beschadigde of vervuilde artikelen en speciaal voor u geproduceerde artikelen kunt u niet retourneren. Na een retourmelding dient u de goederen binnen 7 dagen retour te sturen. Wij storten het geld terug op uw rekening binnen 7 dagen na retourontvangst van de goederen.
 
Wij vragen u bij terugzending voldoende te frankeren. Bij een boete op de frankering van een retourzending zullen wij genoodzaakt zijn de boete op de terugbetaling in mindering te brengen.
 
Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
 1. Zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten, blijven de door ons geleverde zaken ons eigendom.
 2. Voertuiglampen is te allen tijde gerechtigd, zulks onverminderd onze overige rechten, om zonder voorafgaande aanzegging, sommatie of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken en eigendommen terug te nemen en daartoe zo nodig de eigendommen van de opdrachtgever te betreden.
 3. Zolang dit eigendomsvoorbehoud van kracht is, is het de opdrachtgever verboden de zaken te vervreem­den, te bezwaren of te (doen) verdwijnen uit de ruimte waarop of de plaats waar deze zich bevinden.
 4. De opdrachtgever is verplicht Voertuiglampen eerst op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop dit eigendoms­voorbehoud op rust.
 
Artikel 18. Wanbetaling of vrees daarvoor
 1. Voertuiglampen is gerechtigd gedurende de loop van een overeenkomst bij de vrees voor wanbetaling door de opdrachtgever alle overeengekomen werkzaam­heden en/of leverantie op te schorten en van de opdrachtgever vooruitbetaling te verlangen, niet alleen voor de lopende overeenkomst maar ook voor de reeds door ons uitgevoerde overeenkomsten, waarvan de betaling door de opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk heeft plaatsgevonden.
 2. Voertuiglampen is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever deugdelijke zekerheidstelling te verlangen voor hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal zijn. Bij niet voldoening hiervan is het lid a. van dit artikel bepaalde van toepassing.

III. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 19. Buitengerechtelijke kosten
 1. Alle eventuele kosten, waaronder administratie-, incasso-, deurwaarder,- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door Voertuiglampen worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen door de opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 2. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 25% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag van de met Voertuiglampen overeengekomen aankoopsom / aanneemsom, met een minimum van 250,00 euro, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd.
 3. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vordering ter incasso uit handen is gegeven, ongeacht of de opdrachtgever op de hoogte is.
 
Artikel 20. Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen opdrachtgever en Voertuiglampen wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Hulp nodig?

Bel ons via 074 357 4398